Principy

Při poskytování služeb a spolupráci s pěstounskými rodinami dodržují naši pracovníci tyto principy:

Partnerství

Pěstouny bereme jako rovnocenné partnery, se kterými spolupracujeme a podporujeme je při péči o svěřené děti. Máme společný zájem - péči o dítě, které se ocitlo bez péče biologických rodičů.

Zájem dítěte je na prvním místě
Ve všech našich aktivitách se především snažíme jednat v zájmu dítěte. Děti přicházející do pěstounské péče zažily často mnoho špatného. Náhradní rodina jim má pomoci překonat ztrátu vlastního rodinného prostředí a poskytnout bezpečný prostor, ve kterém mohou vyrůstat.


Respekt ke klientovi a jeho situaci
Rodina je intimní prostor, který obvykle zůstává veřejnosti a institucím uzavřený. Vážíme si důvěry, kterou nám pěstouni dají, když nás do světa své rodiny pustí. Plně respektujeme intimitu a jedinečnost každé rodiny, snažíme se s každou rodinou pracovat citlivě, s ohledem na konkrétní potřeby a přání všech jejích členů.

Podpora
Naše aktivity směřují k tomu, aby si náhradní rodina byla vědoma svých silných stránek a možností, byla sebevědomá v péči o dítě, uměla definovat své potřeby a včas rozpoznat počínající problémy. Klíčový pracovník je s rodinou v pravidelném kontaktu, vzájemně se poznávají a budují důvěru, rodina má možnost obrátit se na něj kdykoli v případě potřeby. Podporu si mohou poskytovat i pěstounské rodiny navzájem – sdílením a výměnou zkušeností při vzájemné setkávání.

Spolupráce
Podporujeme aktivní zapojení pěstounů do našich aktivit, jsme otevřeni spolupráci s biologickou rodinou, úřady, institucemi, odborníky, dobrovolníky a ostatními, kterých se pěstounská péče dotýká.

Mlčenlivost
Veškeré informace, které se naši pracovníci v pěstounských rodinách dozví, jsou brány jako důvěrné a nejsou sdělovány dalším osobám. Výjimkou jsou situace, kde nám ukládá zákon povinnosti informace sdělovat. Na tyto jsou pěstouni vždy předem upozorněni.

Individuální přístup
Při práci s pěstounskými rodinami se snažíme co nejlépe zohlednit individualitu a aktuální potřeby všech členů pěstounské rodiny. Rozsah služeb a intenzita spolupráce může být proto v různých rodinách různá.

Etika
Všichni naši pracovníci se řídí etickým kodexem pracovníků CPPR a standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí.

Ċ
Anna Němcová,
28. 11. 2016 23:22