Tým

Aktivity Centra podpory pěstounských rodin zajišťují:


Mgr. Anna Němcová 

vedoucí, klíčová pracovnice, terapeutka, lektorka

Vystudovala Zdravotně sociální fakultu Jihočeské Univerzity v Č. Budějovicích. Své další vzdělávání pak zaměřovala na psychoterapii a poradenskou práci s lidmi v obtížných životních situacích. Je absolventkou akreditovaného sebezkušenostního výcviku Pozitivní psychoterapie a poradenství (Academy of Positive Psychotherapy, Wiesbaden, Česko-německý institut pozitivní psychoterapie a poradenství, Brno) a výcviku pro supervizory v sociálních službách (Instand, Praha). Absolvovala také terapeutický vzdělávací program Specifika péče o děti v náhradní rodinné péči (Dyadická vývojová psychoterapie, Filiální terapie, Theraplay,). 

Po ukončení studia VŠ žila rok v USA, poté pracovala 2 roky jako sociální pracovnice na Dětské psychiatrické klinice ve FN Motol Praze. V roce 1999 založila a vedla pod občanských sdružením Prevent Krizové a kontaktní centrum ve Strakonicích a později i další zařízení a projekty. Do poloviny roku 2014 vykonávala paralelně práci odborné ředitelky a vedoucí Centra podpory pěstounských rodin. Nyní se v Preventu plně věnuje oblasti náhradní rodinné péče.  Od roku 2000 lektoruje vzdělávací a zážitkové kurzy a semináře pro sociální pracovníky, pedagogy i studenty. V posledních letech se zaměřuje také na supervizi v sociálních službách. Je lektorkou příprav budoucích pěstounů a osvojitelů v programu PRIDE.
                                                    
Žije na Strakonicku, je vdaná, s manželem vychovává 4 děti, vlastní, osvojené i pěstounské. Mgr. Lenka Čadová 

klíčová pracovnice, facilitátorka případových konferencí, lektorkaVystudovala Zdravotně sociální fakultu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, je absolventkou kurzů Krizové intervence,  Efektivní komunikace a rodinné diagnostiky pro pracovníky sociálně právní ochrany a semináře Sandplaying. Aktuálně se frekventantkou v dlouhodobém psychoterapeutickém výcviku Logoterapie.

Pracovala rok jako sociální pracovník v zařízení sociální rehabilitace pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením. Od roku 2013 je klíčovou pracovnicí pro pěstounské rodiny a facilitátorkou případových konferencí.

Žije v Bavorově, má dva syny.
Mgr. et Mgr., Bc. Erika Jarošová
klíčová pracovnice, lektorka


Vystudovala obor Rehabilitační – psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory na Zdravotně sociální  fakultě JČU ČB, obor Etika v sociální práci na Teologické fakultě JČU ČB a dále obor Učitelství odborných předmětů na Pedagogické fakultě JČU ČB. Absolvovala kurz krizové intervence a dvouletý vzdělávací program  Specifika péče o děti v náhradní rodinné péči.

Pracovala 10 let jako pracovnice sociálně – právní ochrany dětí a zároveň se jako kurátorka pro děti a mládež specializovala na děti vyžadující zvýšenou pozornost (děti s poruchami chování, dopouštějící se trestné činnosti apod.). Od roku 2014 pracuje jako klíčová pracovnice na budějovicku.

S partnerem a dvěma dcerami žije v Českých Budějovicích. 


Mgr. Jaroslava Haisová
klíčová pracovnice, pedagog, lektorka


Vystudovala pedagogickou fakultu v Českých Budějovicích, postgraduálně pak na  FF UK Výchovu k manželství a rodičovství a kvalifikační kurz Etická výchova v Brně. Absolvovala mnoho kurzů zaměřených např. na práci se šikanou ve škole, dovednosti mediátora, kurz řízení a supervize, atd.

Pracovala jako učitelka na základní škole, avšak v roce 1998 své působení učitelky ukončila. Další léta pracovala zejména jako lektorka kurzů primární prevence, etické výchovy, probačních programů a mnoha dalších kurzů a projektů pro pedagogické pracovníky, nezaměstnané i další. Několik let působila také jako konzultantka v Krizovém a kontaktním centru a na Lince důvěry. Od ledna 2016 pracuje v CPPR jako klíčová pracovnice a lektorka kurzů na různá témata v oblasti komunikace a výchovy.

Žije v Hošticích, má dvě již dospělé děti a dvě vnoučata.

Mgr. Luděk Beneš, DiS.
klíčový pracovník, vedoucí respitních pobytů


Vystudoval sociální práci na Vyšší odborné škole sociální v Prachaticích a Pedagogiku volného času/vychovatelství na Teologické fakultě Jihočeské Univerzity. Prošel kurzy základy nízkoprahové práce, primární prevence, sociálně právní ochrany dětí, motivačních rozhovorů, středního managementu, terénní práce, absolvoval zahraniční stáž komunitní práce v Holandsku. Je vyškolený pracovník v metodě My Backpack, která se zaměřuje na práci s obtížnými tématy u dětí v náhradní rodinné péči (důvody odchodu z rodiny, minulost atd.)

Pracoval a sbíral zkušenosti v mnoha různorodých oborech (ve slévárně, na poště, na stavbě, ve skladě, v továrně, v obchodě, v barech, na farmě, i v truhlárně) a zejména s dětmi a mládeží na ulici a v nízkoprahovém klubu v Českých Budějovicích. Klíčovým pracovníkem a vedoucím respitních pobytů je od ledna 2017.

Žije se ženou v Českých Budějovicích, rád se toulá venkovem Evropy.Mgr. Petra Bečvářová, DiS.

klíčová pracovnice

Vystudovala Vyšší zdravotnickou školu Suverénního řádu maltézských rytířů v Praze a Zdravotně sociální fakultu Jihočeské University v Českých Budějovicích. Absolvovala výcvikový kurz Telefonické krizové intervence SVSKI v Praze. Je absolventkou akreditovaných kurzů zaměřených na komunikační a lektorské dovednosti, facilitaci, problematiku příbuzenské pěstounské péče, vedení rozhovoru s dítětem a zapojování dětí do rozhodování v rámci SPOD, atd.

V letech 2009 - 2011 působila jako lektorka primární prevence v rámci školní docházky a adaptačních kurzů v o.s. Prevent. Od roku 2010 pracovala se seniory jako aktivizační pracovník v oblastní charitě, v roce 2012 nastoupila na pozici sociální pracovník a poté vedoucí sociálního úseku v domově pro osoby se zdravotním postižením v Oseku. Už během studií byla jejím pracovním snem oblast náhradní rodinné péče. Na začátku roku 2014 se stala klíčovou pracovnicí v projektu podpory pěstounských rodin, po pauze na mateřské dovolené se k pěstounským rodinám jako klíčová pracovnice vrátila. Několik let působila na lince důvěry.

Žije s partnerem ve Strakonicích, má čtyři děti.

Mgr. Martina Brožová

psycholog, psychoterapeut, lektorka


Vystudovala obor psychologie na Fakultě sociálních studií Masarykovy Univerzity v Brně. Je absolventkou kurzů Krizové intervence, Komunikačních dovedností a psychoterapeutického výcviku Integrace v psychoterapii (FSS Brno).

Má dvouletou praxi jako psycholog v Dětském diagnostickém ústavu. Od roku 2008 pracovala jako terapeut v Doléčovacím centru Prevent a od roku 2013 též jako psychoterapeut a poradce v Adiktologické poradně Prevent v Českých Budějovicích. V letech 2010 a 2011 byla terapeutem Zátěžově-terapeutických programů pro děti v péči sociálních kurátorů. Od konce roku 2016 je vedoucí Kontaktního centra PREVENT v Českých Budějovicích. V centru podpory pěstounských rodin působí od roku 2013  jako psycholog, psychoterapeut a lektor vzdělávacích kurzů.

Žije ve Vodňanech, je vdaná, má tři syny.Martin Klajn, DiS.
lektor, terapeut, sociální pracovník

Vystudoval Sociálně právní činnost na Evangelické akademii v Praze. Ještě v průběhu studia absolvoval kurz pro lektory primární prevence a v oblasti preventivní práce s dětmi a mládeží se vzdělával i nadále. Je absolventem akreditovaného psychoterapeutického výcviku integrované psychoterapie (Instep). 

Od roku 2001 pracoval jako lektor primárně preventivních programů a to nejprve v Praze, později v Jižních Čechách. V letech 2003-2005 pracoval jako kontaktní sociální pracovník v CPPT o.p.s. v Plzni. V letech 2006 a 2007 žil a pracoval ve Velké Británii. Po návratu se opět stal na několik let lektorem primární prevence, tentokrát v rámci programů o.s.Prevent, zaměřoval se mimo jiné na práci se specifickými problémy, např. se šikanou.

Kromě preventivních programů dlouhodobě lektoruje teambuildingové a zážitkové kurzy pro studenty i dospělé, zaměřené např. na komunikaci, osobní růst, práci s předsudky apod. Zorganizoval a lektorsky vedl také několik velmi úspěšných mezinárodních kurzů v rámci evropského programu Mládež v akci. Od roku 2011 je vedoucím Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež v Blatné a od roku 2015 také NZDM CROSS  ve Strakonicích. V CPPR působí jako lektor kurzů a poradce - terapeut zejména pro dospívající mládež.

                                                            S partnerkou vychovává syna.


KURZY KROMĚ PRACOVNÍKŮ VÝŠE TAKÉ LEKTORUJÍ:

Mgr. Jiří Koreš
lektor, adiktolog


Vystudoval obor Etika v sociální práci na Teologické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, je certifikovaným adiktologem, je absolventem výcviku v Integrované psychoterapii. 

Od roku 2001 pracoval jako terénní sociální pracovník farní Charity Třeboň, poté pracoval 2 roky v Jihlavě na pozici kontaktního sociálního pracovníka a zástupce vedoucího. Od roku 2006 do roku 2016 byl terapeutem a vedoucím v Doléčovacím centru Prevent v Českých Budějovicích. Nyní je terapeutem a vedoucím Poradny pro nelátkové závislosti PREVENT. Účastnil se zahraničních projektů v Kosovu a Rumunském Banátu či pracovních stáží v léčebných zařízeních Projecto Hombre – Španělsko. 

Žije na budějovicku, je ženatý, má dvě dcery.
Bc. Kamil Podzimek

lektor

Studoval na Vyšší odborné škole sociální v Prachaticích a později také absolvoval obor sociální a charitativní práce na Teologické fakultě Jihočeské univerzity. Další vzdělání má v oblastech Krizové intervence, komunikace s oběťmi domácího násilí, práce s rizikovými dětmi a mládeží a zejména v oblasti terénní sociální práce. Je absolventem pětiletého psychoterapeutického výcviku Instep. Pravidelně přednáší odborné příspěvky na adiktologických konferencích.

Ještě v době studia začal pracovat jako terénní sociální pracovník s uživateli drog. Od roku 2008 je vedoucím terénní programů PREVENT 99 z.ú. Jihočeský streetwork. Je zkušeným lektorem zážitkových a teambuildingových kurzů.

Je rozvedený, má syna a dceru. Jeho zálibami jsou: děti, les a pes, divadlo, hudba, kolo a snowboard.

Mgr. Daniel Randák

lektor, adiktolog, psychoterapeut


Absolvent Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, certifikovaný psychoterapeut (Komplexní psychoterapeutický výcvik „Umění terapie“, Institut pro systemickou zkušenost) adiktolog, absolvent kurzu „Rodina v procesu změny“ – integrující přístup v rodinné terapii.

Od roku 1997 externě pracoval v Krizovém centru a na Lince důvěry v Prachaticích, od roku 1999 pracuje s uživateli drog - nejprve jako terénní sociální pracovník a kontaktní pracovník, od roku 2005 jako vedoucí Kontaktního centra ve Strakonicích a od roku 2010 také Kontaktního centra v Prachaticích. Je certifikátorem standardů Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky, lektoruje akreditované kurzy PREVENT 99 z.ú..

Žije v Prachaticích, je ženatý, má dva syny a dceru.

Bc. et Bc. Zuzana Bláhová 

Vystudovala pedagogiku na Teologické fakultě Jihočeské univerzity a psychologii na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně, má kvalifikaci sociálního pracovníka. Další vzdělání absolvovala v oblasti rodičovského vzdělávání a terapie, v oblasti probačních programů pro mládež, v terapii kognitivních deficitů a arteterapii; v současné době je čtvrtým rokem v psychoterapeutickém výcviku psychoanalytické psychoterapie dětí a adolescentů a psychoanalytické psychoterapie rodin a párů. 

Má praxi jako vychovatelka v dětském domově, kurátorka pro mládež, v sociálně aktivizačních službách pro rodiny s dětmi, jako lektorka vzdělávání dospělých a lektorka programů prevence kriminality pro mládež.Mgr. Kateřina Jankovcová, DiS. 


Je diplomovaný zdravotnický záchranář a zároveň vystudovala speciální pedagogiku. 
Jako lektorka kurzů první pomoci pracuje již od roku 2002 a dlouhodobě lektoruje také zážitkové a adaptační kurzy. 

Aktuálně již pátým rokem pracuje jako zdravotní sestra na Anesteziologicko-resuscitačním oddělení VFN v Praze zároveň vyučuje budoucí lékaře první pomoc a ošetřovatelství na 1. Lékařské fakultě UK V Praze.